تبلیغات
تراوین - اکتشافات قهرمان
شنبه 23 بهمن 1389

اکتشافات قهرمان

   نوشته شده توسط:    

آیتم های دست راست (سلاح اصلی)

Romans
• Short sword of the Legionnaire
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت لژیون در دفاع و حمله
• Sword of the Legionnaire
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش4 واحد قدرت لژیون در دفاع و حمله.
• Long sword of the Legionnaire
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت لژیون در دفاع و حمله.

• Short sword of the Praetorian
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت محافظ در دفاع و حمله
• Sword of the Praetorian
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت محافظ در دفاع و حمله.
• Long sword of the Praetorian
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت محافظ در دفاع و حمله.

• Short sword of the Imperian
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت شمشیرزن روم در دفاع و حمله
• Sword of the Imperian
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت شمشیرزن روم در دفاع و حمله
• Long sword of the Imperian
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت شمشیرزن روم در دفاع و حمله.

• Short sword of the Imperatoris
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 9 واحد قدرت شولیه در دفاع و حمله
• Sword of the Imperatoris
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 12 واحد قدرت شوالیه در دفاع و حمله
• Long sword of the Imperatoris
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 15 واحد قدرت شوالیه در دفاع و حمله

• Light lance of the Caesaris
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 12 واحد قدرت شوالیه سزار در دفاع و حمله
• Lance of the Caesaris
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 16 واحد قدرت شوالیه سزار در دفاع و حمله.
• Heavy lance of the Caesaris
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 20 واحد قدرت شوالیه سزار در دفاع و حمله

Gauls
• Spear of the Phalanx
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت سرباز پیاده در دفاع و حمله.
• Pike of the Phalanx
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت سرباز پیاده در دفاع و حمله
• Lance of the Phalanx
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد سرباز پیاده در دفاع و حمله

• Short sword of the Swordsman
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت شمشیرزن گول در دفاع و حمله.
• Sword of the Swordsman
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت شمشیرزن گول در دفاع و حمله
• Long sword of the Swordsman
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت شمشیرزن گول در دفاع و حمله

• Short-bow of the Theutates
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 6 واحد قدرت رعد در دفاع و حمله
• Bow of the Theutates
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 8 واحد قدرت رعد در دفاع و حمله.
• Long-bow of the Theutates
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 10 واحد قدرت رعد در دفاع و حمله

• Walking staff of the Druidrider
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 6 واحد قدرت کاهن در دفاع و حمله
• Staff of the Druidrider
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 8 واحد قدرت کاهن در دفاع و حمله
• Great staff of the Druidrider
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 10 واحد قدرت کاهن در دفاع و حمله

• Light lance of the Haeduan
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 9 واحد قدرت شوالیه گول در دفاع و حمله
• Lance of the Haeduan
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 12 واحد قدرت شوالیه گول در دفاع و حمله
• Heavy lance of the Haeduan
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 15 واحد قدرت شوالیه گول در دفاع و حمله

Teutons
• Club of the Clubswinger
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت گرزدار در دفاع و حمله
• Mace of the Clubswinger
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت گرزدار در دفاع و حمله
• Morning star of the Clubswinger
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت گرزدار در دفاع و حمله

• Spear of the Spearman
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت نیزه دار در دفاع و حمله
• Spike of the Spearman
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت نیزه دار در دفاع و حمله
• Lance of the Spearman
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت نیزه دار در دفاع و حمله

• Hatchet of the Axeman
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت تبرزن در دفاع و حمله
• Axe of the Axeman
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت تبرزن در دفاع و حمله
• Battle axe of the Axeman
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت تبرزن در دفاع و حمله

• Light hammer of the Paladin
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 6 واحد قدرت دلاور در دفاع و حمله.
• Hammer of the Paladin
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 8 واحد قدرت دلاور در دفاع و حمله.
• Heavy hammer of the Paladin
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 10 واحد قدرت دلاور در دفاع و حمله

• Short sword of the Teutonic Knight
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 9 واحد قدرت شوالیه توتن در دفاع و حمله
• Sword of the Teutonic Knight
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 12 واحد قدرت شوالیه توتن در دفاع و حمله
• Long sword of the Teutonic Knight
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 15 واحد قدرت شوالیه در دفاع و حمله


دست چپ (سلاح کمکی)

سپر
• Small shield
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان
• Shield
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان
• Large shield
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان

شاخ
• Small horn of the Natarian
افزایش 20% قدرت مبارزه با ناتارها
• Horn of the Natarian
افزایش 25% قدرت مبارزه با ناتارها
• Large horn of the Natarian
افزایش 30% قدرت مبارزه با ناتارها

کیسه
• Pouch of the thief
غارت 10% مخفیگاه
• Bag of the thief
غارت 15% مخفیگاه
• Sack of the thief
غارت 20% مخفیگاه

هر سه نژاد می توانند از کیسه استفاده کنند.

سایر ابزارها
• Small Map
30% افزایش سرعت بازگشت نیروها
• Map
40% افزایش سرعت بازگشت نیروها
• Large Map
50% افزایش سرعت بازگشت نیروها

• Small Pennant
30% افزایش سرعت جابجایی نیروها بین دهکده های خود
• Pennant
40% افزایش سرعت جابجایی نیروها بین دهکده های خود
• Great Pennant
50% افزایش سرعت جابجایی نیروها بین دهکده های خود

• Small Standard
15% افزایش سرعت جابجایی نیروها بین دهکده های اتحاد
• Standard
20% افزایش سرعت جابجایی نیروها بین دهکده های اتحاد
• Great Standard
25% افزایش سرعت جابجایی نیروها بین دهکده های اتحاد


کلاه
• Helmet of Awareness
افزایش 15% تجربه قهرمان
• Helmet of Enlightenment
افزایش 20% تجربه قهرمان
• Helmet of Wisdom
افزایش 25% تجربه قهرمان

• Helmet of Regeneration
10 واحد افزایش سرعت بازسازی قهرمان در روز
• Helmet of Healthiness
15 واحد افزایش سرعت بازسازی قهرمان در روز
• Helmet of Healing
20 واحد افزایش سرعت بازسازی قهرمان در روز

• Helmet of the Gladiator
افزایش 50 واحد امتیاز فرهنگی در هر روز
• Helmet of the Tribune
افزایش 200 واحد امتیاز فرهنگی در هر روز
• Helmet of the Consul
افزایش 400 واحد امتیاز فرهنگی در هر روز

• Helmet of the Horseman
افزایش 10% سرعت ساخت نیروهای در اصطبل
• Helmet of the Cavalry
افرایش 15% سرعت ساخت نیروهای در اصطبل
• Helmet of the Heavy cavalry
افزایش 20% سرعت ساخت نیروهای در اصطبل

• Helmet of the Mercenary
افزایش 10% سرعت ساخت نیروهای در سربازخانه
• Helmet of the Warrior
افزایش 15% سرعت ساخت نیروهای در سربازخانه
• Helmet of the Archon
افزایش 20% سرعت ساخت نیروهای در سربازخانه
زره (لباس)

• Light armour of Regeneration
20 واحد افزایش سرعت بازسازی قهرمان در روز
• Armour of Regeneration
30 واحد افزایش سرعت بازسازی قهرمان در روز
• Heavy armour of Regeneration
40 واحد افزایش سرعت بازسازی قهرمان در روز

• Light scale armour
4 واحد صدمه خوردن کمتر در نبرد و افزایش 10 واحد سرعت بازسازی در هر روز
• Scale armour
6 واحد صدمه خوردن کمتر در نبرد و افزایش 15 واحد سرعت بازسازی در هر روز
• Heavy scale armour
8 واحد صدمه خوردن کمتر در نبرد و افزایش 20 واحد سرعت بازسازی در هر روز

• Light breastplate
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان
• Breastplate
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان
• Heavy breastplate
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان

• Light segmented armour
3 واحد صدمه خوردن کمتر در نبرد و 250 واحد افزایش قدرت قهرمان
• Segmented armour
4 واحد صدمه خوردن کمتر در نبرد و 500 واحد افزایش قدرت قهرمان
• Heavy segmented armour
5 واحد صدمه خوردن کمتر در نبرد و 750 واحد افزایش قدرت قهرمان


کفش
• Boots of Regeneration
افزایش 10 واحد سرعت بازسازی در روز
• Boots of Healthiness
افزایش 15 واحد سرعت بازسازی در روز
• Boots of Healing
افزایش 20 واحد سرعت بازسازی در روز

• Boots of the Mercenary
افزایش 25% سرعت نیروها در فواصل بیشتز از 20 خانه
• Boots of the Warrior
افزایش 50% سرعت نیروها در فواصل بیشتز از 20 خانه
• Boots of the Archon
افزایش 75% سرعت نیروها در فواصل بیشتز از 20 خانه

• Small spurs
افزایش 3 خانه ای سرعت حرکت قهرمان در هر ساعت
• Spurs
افزایش 4 خانه ای سرعت حرکت قهرمان در هر ساعت
• Nasty spurs
افزایش 5 خانه ای سرعت حرکت قهرمان در هر ساعت


اسب
• Gelding
افزایش 14 خانه ای سرعت حرکت قهرمان در هر ساعت
• Thoroughbred
افزایش 17 خانه ای سرعت حرکت قهرمان در هر ساعت
• Warhorse
افزایش 20 خانه ای سرعت حرکت قهرمان در هر ساعت


موادی که مصرف می شوند
• Ointment
به ازای هر واحد 1% صدمات قهرمان بازسازی می شود.
• Scroll
تا مدت معینی باعث افزایش تجربه قهرمان می شود.
• Water bucket
فقط یکبار می توان از آن استفاده کرد و باعث زنده شدن مجانی قهرمان می شود.
• Tablet of law
به ازای هر قرص 1% وفاداری دهکده ای که قهرمان در آن هست را افزایش می دهد تا حراکثر 125%.
• Book of wisdom
اجازه می دهد که تجربیات اختصاص داده شده به قهرمان را مجددا از صفر تعیین کنیم.
• Art work
با استفاده از این گزینه در دهکده ای که قهرمان هست بدون وجود تالار و یا محدودیت زمانی می توان جشن گرفت.
• Small bandage
به ازای مصرف هر باند 1% از نیروهایی که طی 24 ساعت گذشته کشته شده اند زنده می شوند و حداکثر می توان 25% از نیروها را زنده کرد.
• Bandage
به ازای مصرف هر باند 1% از نیروهایی که طی 24 ساعت گذشته کشته شده اند زنده می شوند و حداکثر می توان 33% از نیروها را زنده کرد.
• Cage
به ازای هر قفس می توان یک حیوان با حمله به واحه اسیر کرد و از آنها برای دفاع از دهکده استفاده کرد.


livejasmin credit generator scam
جمعه 4 اسفند 1396 03:59 ق.ظ
پست عالی من این طور ادامه دادم
وبلاگ و من تحت تأثیر قرار گرفته ام! اطلاعات بسیار مفید به ویژه قسمت آخر
:) برای چنین اطلاعاتی بسیار ارزش قایل ام. من به دنبال این بودم
اطلاعات برای مدت زمان بسیار طولانی سپاس و موفق باشی.
dawn of titans cheats
دوشنبه 2 بهمن 1396 09:21 ب.ظ
سلام ممنون از اینکه من می دانم که شرکت میزبانی شما از آن استفاده می کنید؟
من وبلاگ خود را در 3 مرورگر وب مختلف بارگذاری کرده ام و باید بگویم که این وبلاگ یک بار بارگذاری می کند
خیلی سریعتر و بیشتر. آیا شما می توانید یک ارائه دهنده خدمات میزبانی وب مناسب را با قیمت مناسب پیشنهاد دهید؟
سلام، من از آن قدردانی میکنم!
supplemental medicare plans
جمعه 3 آذر 1396 04:48 ب.ظ
Right here is the right blog for anyone who hopes to find out about
this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want
to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that has been written about for decades.
Great stuff, just wonderful!
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:36 ب.ظ
از صفحات وب چندگانه به جز کیفیت صوتی برای آهنگ های صوتی بازدید کردم
حضور در این وب سایت واقعا شگفت انگیز است.
myfreecams token hack
شنبه 29 مهر 1396 11:32 ب.ظ
I think what you said was actually very logical.
However, what about this? suppose you wrote a
catchier post title? I ain't saying your information isn't solid., however suppose
you added a headline that grabbed folk's attention? I mean تراوین - اکتشافات قهرمان is kinda vanilla.
You should glance at Yahoo's home page and see how they create article titles to get people
to open the links. You might add a video or a pic or two to grab
people interested about what you've written. Just my opinion, it could make your
blog a little bit more interesting.
real psychics
شنبه 15 مهر 1396 03:45 ب.ظ
آها، بحث خوبی در مورد این پست در این محل در این وب سایت،
من همه آن را خوانده ام، بنابراین در این زمان من نیز در این مکان اظهار نظر می کنم.
Can you get taller with yoga?
شنبه 14 مرداد 1396 01:46 ق.ظ
It's difficult to find knowledgeable people on this topic, but you seem like you know what you're
talking about! Thanks
charlenakylie.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 08:03 ب.ظ
Hello There. I discovered your weblog the use of msn. That is an extremely smartly written article.
I will be sure to bookmark it and return to learn more of your helpful information. Thanks for the post.

I'll definitely return.
Lucinda
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:19 ب.ظ
Greetings from California! I'm bored to tears
at work so I decided to check out your website on my iphone
during lunch break. I love the information you present here and can't wait to take a look
when I get home. I'm shocked at how quick your
blog loaded on my mobile .. I'm not even using WIFI, just 3G ..
Anyhow, great site!
at home std test
دوشنبه 5 تیر 1396 04:32 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آیا نه نشستن کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما
در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای
بسیار در حالی که کوتاه. من این مشکل خود را با جهش در منطق و شما
خواهد را خوب به کمک پر کسانی که معافیت.
که شما که می توانید انجام من خواهد
بدون شک بود تحت تاثیر قرار داد.
Karl
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:25 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new
from right here. I did however expertise several technical
issues using this site, since I experienced to reload the
web site a lot of times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your web host is OK? Not
that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my email and can look out
for much more of your respective fascinating content.

Make sure you update this again very soon.
mohammad
شنبه 7 خرداد 1390 01:21 ق.ظ
tnx
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر