تبلیغات
تراوین - اکتشافات قهرمان
شنبه 23 بهمن 1389

اکتشافات قهرمان

   نوشته شده توسط:    

آیتم های دست راست (سلاح اصلی)

Romans
• Short sword of the Legionnaire
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت لژیون در دفاع و حمله
• Sword of the Legionnaire
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش4 واحد قدرت لژیون در دفاع و حمله.
• Long sword of the Legionnaire
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت لژیون در دفاع و حمله.

• Short sword of the Praetorian
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت محافظ در دفاع و حمله
• Sword of the Praetorian
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت محافظ در دفاع و حمله.
• Long sword of the Praetorian
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت محافظ در دفاع و حمله.

• Short sword of the Imperian
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت شمشیرزن روم در دفاع و حمله
• Sword of the Imperian
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت شمشیرزن روم در دفاع و حمله
• Long sword of the Imperian
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت شمشیرزن روم در دفاع و حمله.

• Short sword of the Imperatoris
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 9 واحد قدرت شولیه در دفاع و حمله
• Sword of the Imperatoris
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 12 واحد قدرت شوالیه در دفاع و حمله
• Long sword of the Imperatoris
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 15 واحد قدرت شوالیه در دفاع و حمله

• Light lance of the Caesaris
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 12 واحد قدرت شوالیه سزار در دفاع و حمله
• Lance of the Caesaris
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 16 واحد قدرت شوالیه سزار در دفاع و حمله.
• Heavy lance of the Caesaris
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 20 واحد قدرت شوالیه سزار در دفاع و حمله

Gauls
• Spear of the Phalanx
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت سرباز پیاده در دفاع و حمله.
• Pike of the Phalanx
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت سرباز پیاده در دفاع و حمله
• Lance of the Phalanx
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد سرباز پیاده در دفاع و حمله

• Short sword of the Swordsman
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت شمشیرزن گول در دفاع و حمله.
• Sword of the Swordsman
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت شمشیرزن گول در دفاع و حمله
• Long sword of the Swordsman
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت شمشیرزن گول در دفاع و حمله

• Short-bow of the Theutates
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 6 واحد قدرت رعد در دفاع و حمله
• Bow of the Theutates
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 8 واحد قدرت رعد در دفاع و حمله.
• Long-bow of the Theutates
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 10 واحد قدرت رعد در دفاع و حمله

• Walking staff of the Druidrider
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 6 واحد قدرت کاهن در دفاع و حمله
• Staff of the Druidrider
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 8 واحد قدرت کاهن در دفاع و حمله
• Great staff of the Druidrider
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 10 واحد قدرت کاهن در دفاع و حمله

• Light lance of the Haeduan
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 9 واحد قدرت شوالیه گول در دفاع و حمله
• Lance of the Haeduan
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 12 واحد قدرت شوالیه گول در دفاع و حمله
• Heavy lance of the Haeduan
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 15 واحد قدرت شوالیه گول در دفاع و حمله

Teutons
• Club of the Clubswinger
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت گرزدار در دفاع و حمله
• Mace of the Clubswinger
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت گرزدار در دفاع و حمله
• Morning star of the Clubswinger
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت گرزدار در دفاع و حمله

• Spear of the Spearman
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت نیزه دار در دفاع و حمله
• Spike of the Spearman
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت نیزه دار در دفاع و حمله
• Lance of the Spearman
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت نیزه دار در دفاع و حمله

• Hatchet of the Axeman
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 3 واحد قدرت تبرزن در دفاع و حمله
• Axe of the Axeman
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 4 واحد قدرت تبرزن در دفاع و حمله
• Battle axe of the Axeman
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 5 واحد قدرت تبرزن در دفاع و حمله

• Light hammer of the Paladin
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 6 واحد قدرت دلاور در دفاع و حمله.
• Hammer of the Paladin
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 8 واحد قدرت دلاور در دفاع و حمله.
• Heavy hammer of the Paladin
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 10 واحد قدرت دلاور در دفاع و حمله

• Short sword of the Teutonic Knight
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 9 واحد قدرت شوالیه توتن در دفاع و حمله
• Sword of the Teutonic Knight
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان و افزایش 12 واحد قدرت شوالیه توتن در دفاع و حمله
• Long sword of the Teutonic Knight
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان و افزایش 15 واحد قدرت شوالیه در دفاع و حمله


دست چپ (سلاح کمکی)

سپر
• Small shield
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان
• Shield
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان
• Large shield
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان

شاخ
• Small horn of the Natarian
افزایش 20% قدرت مبارزه با ناتارها
• Horn of the Natarian
افزایش 25% قدرت مبارزه با ناتارها
• Large horn of the Natarian
افزایش 30% قدرت مبارزه با ناتارها

کیسه
• Pouch of the thief
غارت 10% مخفیگاه
• Bag of the thief
غارت 15% مخفیگاه
• Sack of the thief
غارت 20% مخفیگاه

هر سه نژاد می توانند از کیسه استفاده کنند.

سایر ابزارها
• Small Map
30% افزایش سرعت بازگشت نیروها
• Map
40% افزایش سرعت بازگشت نیروها
• Large Map
50% افزایش سرعت بازگشت نیروها

• Small Pennant
30% افزایش سرعت جابجایی نیروها بین دهکده های خود
• Pennant
40% افزایش سرعت جابجایی نیروها بین دهکده های خود
• Great Pennant
50% افزایش سرعت جابجایی نیروها بین دهکده های خود

• Small Standard
15% افزایش سرعت جابجایی نیروها بین دهکده های اتحاد
• Standard
20% افزایش سرعت جابجایی نیروها بین دهکده های اتحاد
• Great Standard
25% افزایش سرعت جابجایی نیروها بین دهکده های اتحاد


کلاه
• Helmet of Awareness
افزایش 15% تجربه قهرمان
• Helmet of Enlightenment
افزایش 20% تجربه قهرمان
• Helmet of Wisdom
افزایش 25% تجربه قهرمان

• Helmet of Regeneration
10 واحد افزایش سرعت بازسازی قهرمان در روز
• Helmet of Healthiness
15 واحد افزایش سرعت بازسازی قهرمان در روز
• Helmet of Healing
20 واحد افزایش سرعت بازسازی قهرمان در روز

• Helmet of the Gladiator
افزایش 50 واحد امتیاز فرهنگی در هر روز
• Helmet of the Tribune
افزایش 200 واحد امتیاز فرهنگی در هر روز
• Helmet of the Consul
افزایش 400 واحد امتیاز فرهنگی در هر روز

• Helmet of the Horseman
افزایش 10% سرعت ساخت نیروهای در اصطبل
• Helmet of the Cavalry
افرایش 15% سرعت ساخت نیروهای در اصطبل
• Helmet of the Heavy cavalry
افزایش 20% سرعت ساخت نیروهای در اصطبل

• Helmet of the Mercenary
افزایش 10% سرعت ساخت نیروهای در سربازخانه
• Helmet of the Warrior
افزایش 15% سرعت ساخت نیروهای در سربازخانه
• Helmet of the Archon
افزایش 20% سرعت ساخت نیروهای در سربازخانه
زره (لباس)

• Light armour of Regeneration
20 واحد افزایش سرعت بازسازی قهرمان در روز
• Armour of Regeneration
30 واحد افزایش سرعت بازسازی قهرمان در روز
• Heavy armour of Regeneration
40 واحد افزایش سرعت بازسازی قهرمان در روز

• Light scale armour
4 واحد صدمه خوردن کمتر در نبرد و افزایش 10 واحد سرعت بازسازی در هر روز
• Scale armour
6 واحد صدمه خوردن کمتر در نبرد و افزایش 15 واحد سرعت بازسازی در هر روز
• Heavy scale armour
8 واحد صدمه خوردن کمتر در نبرد و افزایش 20 واحد سرعت بازسازی در هر روز

• Light breastplate
افزایش 500 واحد قدرت قهرمان
• Breastplate
افزایش 1000 واحد قدرت قهرمان
• Heavy breastplate
افزایش 1500 واحد قدرت قهرمان

• Light segmented armour
3 واحد صدمه خوردن کمتر در نبرد و 250 واحد افزایش قدرت قهرمان
• Segmented armour
4 واحد صدمه خوردن کمتر در نبرد و 500 واحد افزایش قدرت قهرمان
• Heavy segmented armour
5 واحد صدمه خوردن کمتر در نبرد و 750 واحد افزایش قدرت قهرمان


کفش
• Boots of Regeneration
افزایش 10 واحد سرعت بازسازی در روز
• Boots of Healthiness
افزایش 15 واحد سرعت بازسازی در روز
• Boots of Healing
افزایش 20 واحد سرعت بازسازی در روز

• Boots of the Mercenary
افزایش 25% سرعت نیروها در فواصل بیشتز از 20 خانه
• Boots of the Warrior
افزایش 50% سرعت نیروها در فواصل بیشتز از 20 خانه
• Boots of the Archon
افزایش 75% سرعت نیروها در فواصل بیشتز از 20 خانه

• Small spurs
افزایش 3 خانه ای سرعت حرکت قهرمان در هر ساعت
• Spurs
افزایش 4 خانه ای سرعت حرکت قهرمان در هر ساعت
• Nasty spurs
افزایش 5 خانه ای سرعت حرکت قهرمان در هر ساعت


اسب
• Gelding
افزایش 14 خانه ای سرعت حرکت قهرمان در هر ساعت
• Thoroughbred
افزایش 17 خانه ای سرعت حرکت قهرمان در هر ساعت
• Warhorse
افزایش 20 خانه ای سرعت حرکت قهرمان در هر ساعت


موادی که مصرف می شوند
• Ointment
به ازای هر واحد 1% صدمات قهرمان بازسازی می شود.
• Scroll
تا مدت معینی باعث افزایش تجربه قهرمان می شود.
• Water bucket
فقط یکبار می توان از آن استفاده کرد و باعث زنده شدن مجانی قهرمان می شود.
• Tablet of law
به ازای هر قرص 1% وفاداری دهکده ای که قهرمان در آن هست را افزایش می دهد تا حراکثر 125%.
• Book of wisdom
اجازه می دهد که تجربیات اختصاص داده شده به قهرمان را مجددا از صفر تعیین کنیم.
• Art work
با استفاده از این گزینه در دهکده ای که قهرمان هست بدون وجود تالار و یا محدودیت زمانی می توان جشن گرفت.
• Small bandage
به ازای مصرف هر باند 1% از نیروهایی که طی 24 ساعت گذشته کشته شده اند زنده می شوند و حداکثر می توان 25% از نیروها را زنده کرد.
• Bandage
به ازای مصرف هر باند 1% از نیروهایی که طی 24 ساعت گذشته کشته شده اند زنده می شوند و حداکثر می توان 33% از نیروها را زنده کرد.
• Cage
به ازای هر قفس می توان یک حیوان با حمله به واحه اسیر کرد و از آنها برای دفاع از دهکده استفاده کرد.


Karl
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:25 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new
from right here. I did however expertise several technical
issues using this site, since I experienced to reload the
web site a lot of times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your web host is OK? Not
that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my email and can look out
for much more of your respective fascinating content.

Make sure you update this again very soon.
mohammad
شنبه 7 خرداد 1390 01:21 ق.ظ
tnx
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر